Organizator

Współpraca


Partnerzy

Zapobieganie i eliminacja odorów

Konferencja on-line

26 kwietnia 2021 r.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Czego dotyczy konferencja?

Uciążliwe zapachy to jeden z największych problemów, który dotyczy m.in zakładów zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków i branży rolniczej. Jest to niezmiernie ważny społecznie temat środowiskowy, którego skutki wpływają często na stan zdrowia obywateli. Dodatkowo w Polsce brakuje ujednoliconych uwarunkowań prawnych dotyczących odorów. Problemem jest też ustalenie metod pomiaru, a także kryteriów dopuszczalnej ekspozycji na odory.Jaki jest zatem aktualny status prac legislacyjnych w zakresie odorów? Co robi branża komunalna, aby skutecznie pozbyć się nieprzyjemnego zapachu? Czym są substancje złowonne, emitowane są do atmosfery i jak najskuteczniej ograniczać ich uciążliwość.


Jaki jest udział społeczności w ocenie uciążliwości zapachowych? O tym wszystkim będziemy dyskutować podczas konferencji, którą współorganizuje wraz z redakacją miesięcznika "Przegląd Komunalny" dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. uczelni, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska.


Spotkanie on-line skierowana jest do wszystkich, którzy na co dzień związani są z zarządzaniem, monitorowaniem i kontrolą procesów realizowanych w kompostowniach odpadów, na składowisku odpadów komunalnych, biogazowniach, oczyszczalniach ścieków, ubojniach i innych obiektach gdzie występuje problem uciążliwości zapachowych.W spotkaniu weźmie też udział środowisko naukowe, przedstawiciele jednostek administracji państwowej oraz przedstawicie biznesu,

Program konferencji


8.30 – 9.00

Rejestracja, logowanie do systemu

09.00 – 09.10

Powitanie Piotr Talaga, redaktor naczelny wydawnictw

Definiowanie pojęć w tematyce odorowej- przegląd rozwiązań,

dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. uczelni, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska

9.10 – 9.30

Wymaganie techniczne związane z działalnością Laboratorium Badań Olfaktometrycznych,

dr inż. Urszula Miller, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska

9:30 – 9:50

Rewitalizacja wraz z poprawą efektywności energetycznej oraz jakości powietrza

Andrzej Rajkiewicz, wiceprezes Narodowej Agencji Poszanowania Energii

9.50 – 10:10

Oznaczenie stężenia zapachu za pomocą olfaktometrów terenowych,

dr hab. inż. Mirosław Szydłowski prof. uczelni, Politechnika Warszawska

10.10 – 10.30

Doświadczenia Zakładu „Południe” w przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej oczyszczalni ścieków,

Zbigniew Zakrzewski, Starszy Specjalista, Samodzielne Stanowisko ds. Technologicznych Zakład „Południe” Pion Ścieków MPWiK w m. st. Warszawie S.A.

Identyfikacja i monitoring związków zapachowo czynnych - metody instrumentalne,

dr hab. inż. Jacek Gębicki, prof. uczelni, Politechnika Gdańska

10.30 – 10.50

10.50 – 11.05

Eliminacja uciążliwości zapachowej na małą i dużą skalę,

Mateusz Krotoschak, dyrektor techniczny, Corol Sp. z o.o.


11.05 – 11.25

Monitoring społeczny uciążliwości odorowej – dostępne narzędzia i wymagania,

dr inż. Alicja Wroniszewska, Politechnika Wrocławska

11.25– 11.40

Przerwa

11.40 – 11.55

Usuwanie H2S w sieciach i na oczyszczalniach ścieków z wykorzystaniem nowatorskiego miernika pomiaru siarczku rozpuszczonego w cieczy,

Paweł Cierpiał, inżynier technolog, Kemipol, Sp. z o.o.

11.55 – 12.15

Strategia ograniczania uciążliwości zapachowych w instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych na przykładzie ZU Gdańsk,

Michał Dzioba, prezes Zarządu, Zakład Utylizacyjny Gdańsk

12.15 – 12.25

Pobieranie próbek oraz oznaczenie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej,

prezentacja filmowa, Otto Engineering Polska Sp. z o.o.12.25 – 12.45

Hermetyzacja placu dojrzewania „stabilizatu” w ZOiUO, w Katowicach - realizacja oczekiwań społecznych a realna potrzeba Wojciech Łagoń, Główny Specjalista ds. Rozwoju, MPGK Katowice

Hermetyzacja placu dojrzewania „stabilizatu” w ZOiUO, w Katowicach - realizacja oczekiwań społecznych a realna potrzeba,

Wojciech Łagoń, Główny Specjalista ds. Rozwoju, MPGK Katowice

12.45 – 13.05

Ocena skuteczności dezodoryzacji,

dr inż. Małgorzata Friedrich, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

13.05 – 13.25

Ograniczenia uciążliwości zapachowych z perspektywy samorządu,

Paweł Zawidlak, Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Piotr Kochanek, Rzecznik Prasowy Prezydenta i Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

13.25 – 14.00

Pytania, dyskusja

14.30 - 15.00

LUNCH

Leszek Kuliński,

wójt gminy Kobylnica

W swoim wystąpieniu podczas konferencji pt. „Gospodarowanie mieniem” postaram się przybliżyć korzyści, jakie osiągnęła gmina Kobylnica, dzięki podjętej na przestrzeni ostatnich lat współpracy w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w wymiarze ponadregionalnym. Posłużę się przy tym przykładami dobrych praktyk wynikających ze wspólnych działań podjętych z dyrekcją Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Widzinie oraz podmiotem realizującym działania związane z budową nowego oraz modernizacją istniejącego oświetlenia na terenie gminy Kobylnica. Oba przedsięwzięcia są doskonałym przykładem tego, jak w umiejętny sposób można wykorzystywać formułę PPP dla osiągania pozytywnych efektów: z jednej strony rozwiązując problemy osób wymagających kompleksowej opieki zdrowotnej, z drugiej zaś poprawiając bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców.

Grzegorz Nowosielski,

burmistrz Wyszkowa

Podczas zaplanowanej na 17 września konferencji „Gospodarowanie mieniem” omówię zasady tworzenia gminnego zasobu nieruchomości i jego wpływ na rozwój na przykładzie gminy Wyszków. Wśród poruszanych tematów pojawią się m.in. etapy tworzenia gminnego zasobu nieruchomości, porządkowanie własności gruntów, proces tworzenia bazy nieruchomości inwestycyjnych, komunalizacja mienia i sprzedaż nieruchomości w latach 2009-2018.

Michał Ciesielski,

Biuro Strategii Miasta, Urząd Miejski Wrocławia

Niezależnie od zapowiadanych zmian prawnych, samorządy już teraz często dostrzegają potrzebę podporządkowywania codziennych decyzji dalekosiężnym wizjom strategicznym. Najnowsze wrocławskie doświadczenia w tym zakresie wiążą się z powstaniem kilku dopełniających się dokumentów (foresight, strategia i studium) oraz ich wdrażaniem. Zidentyfikowane trendy w skali lokalnej, metropolitalnej oraz globalnej stawiają przed miastem nowe wyzwania, dają szanse, ale i powodują zagrożenia. Ścieżka rozwoju jaką będzie podążał Wrocław wiążę się w szczególności z umiejętnym prowadzeniem polityki przestrzennej i wykorzystaniem potencjału miejskich zasobów, w tym nieruchomości. Jak się jednak okazuje, skala wyzwań sprawia, że potencjał jednego samorządu może już nie wystarczyć. Zdecydowanego wzmocnienia wymaga więc współpraca metropolitalna umożliwiająca podporządkowanie jednostkowych działań planistycznych i nieruchomościowych gmin szerszej, wspólnej wizji. Słabość tej współpracy może natomiast okazać się poważnym ograniczeniem możliwości dalszego rozwoju.

Organizator

Wojciech Jarczewski,

Instytut Rozwoju Miast i Regionów

Około 4% powierzchni polskich miast to majątek komunalny znajdujący się w rękach władz lokalnych, w niektórych miastach ten odsetek jest znacznie wyższy, sięgając 30 a nawet 40%. Ten zasób często stanowi źródło kosztów. Odpowiedzialne i energiczne gospodarowanie tym majątkiem może jednak również stać się źródłem dobrobytu i pomyślnego rozwoju. Przecież to gmina ustala plany miejscowe, dostarcza kluczowe usługi komunalne jak np. wodę, buduje, remontuje i utrzymuje lokalną infrastrukturę drogową. A to właśnie te elementy mają zasadniczy wpływ na atrakcyjność poszczególnych działek z perspektyw inwestorów. Wykorzystując dostępne już dzisiaj narzędzia i potencjały miasta mogą znacznie bardziej efektywnie gospodarować nieruchomościami i w ten sposób zwiększać swoje dochody własne. W swoim wystąpieniu zaprezentuję wypracowane w naszym instytucie narzędzia, które mogą wspierać gminy w prowadzeniu gospodarki nieruchomościami nastawionej na zwiększanie przychodów.

członkowie ZMP i ZGW RP oraz partnerzy

cena standardowa

390 zł + VAT

479,70 zł brutto

320 zł + VAT

393,60 zł brutto

Koszt udziału w konferencji

Kontakt w sprawie konferencji

Barbara Krawczyk

redakcja "Przegląd Komunalny"

tel. +48 539 549 453, e-mail.: b.krawczyk@abrys.pl


Zadzwoń

Kontakt w sprawie reklamy

k.szyinska@abrys.pl, k.witowska-gora@abrys.pl

Patronat

Partner

Organizator

Partner

Partner generalny

Partner strategiczny

Organizator

Patronat

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807