Partner główny:

Partnerzy:

Partner merytoryczny:

MIEJSCE:

ON-LINE

DATA:

31 stycznia 2022 r.

GODZINA:

9:00-14:00

PRELEGENCI:

Uciążliwe zapachy to jeden z największych problemów, który dotyczy m.in zakładów zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków i branży rolniczej. Jest to niezmiernie ważny społecznie temat środowiskowy, którego skutki wpływają często na stan zdrowia obywateli. Dodatkowo w Polsce brakuje ujednoliconych uwarunkowań prawnych dotyczących odorów. Problemem jest też ustalenie metod pomiaru, a także kryteriów dopuszczalnej ekspozycji na odory.Jaki jest zatem aktualny status prac legislacyjnych w zakresie odorów? Co robi branża komunalna, aby skutecznie pozbyć się nieprzyjemnego zapachu? Czym są substancje złowonne, emitowane są do atmosfery i jak najskuteczniej ograniczać ich uciążliwość.


Jaki jest udział społeczności w ocenie uciążliwości zapachowych? O tym wszystkim będziemy dyskutować podczas konferencji, którą współorganizuje wraz z redakacją miesięcznika "Przegląd Komunalny" dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. uczelni, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska.


Spotkanie on-line skierowana jest do wszystkich, którzy na co dzień związani są z zarządzaniem, monitorowaniem i kontrolą procesów realizowanych w kompostowniach odpadów, na składowisku odpadów komunalnych, biogazowniach, oczyszczalniach ścieków, ubojniach i innych obiektach gdzie występuje problem uciążliwości zapachowych.W spotkaniu weźmie też udział środowisko naukowe, przedstawiciele jednostek administracji państwowej oraz przedstawicie biznesu,

Uciążliwe zapachy to jeden z największych problemów, który dotyczy m.in zakładów zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, czy branży rolniczej. Jest to również niezmiernie ważny społecznie temat środowiskowy. Podczas webinarium będziemy rozmawiać przede wszystkim o dobrych praktykach i technologiach ograniczających emisję odorów, czyli związków zapachowo czynnych, do powietrza, zwłaszcza w ujęciu europejskim.


Uczestnicy dowiedzą się jakie rozwiązania stosowane są obecnie w kraju, w kontekście metod pomiarów i monitoringu, a także modelowania rozprzestrzeniania odorów i zanieczyszczeń w powietrzu. W programie znajdzie się również miejsce na zagadnienia dotyczące technologii ograniczania odoroczynnych gazów oraz rozwiązań organizacyjno-prawnych.


Organizatorzy zdają sobie sprawę jak ważna jest praktyka – dlatego wiele uwagi poświęcą praktycznym doświadczeniom związanym z problemami odorowymi i metodami ich rozwiązywania. Webinarium skierowane jest do wszystkich, którzy na co dzień związani są z zarządzaniem, monitorowaniem i kontrolą procesów realizowanych w najróżniejszych obiektach gospodarki wodno-ściekowej, osadowej oraz odpadowej, w których emitowane są do atmosfery substancje uciążliwe zapachowo.

Webinarium, wraz z redakcjami Przeglądu Komunalnego i miesięcznika Wodociągi-Kanalizacja, współorganizuje dr hab. inż. Izabela Sówka z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.


Adresaci webinarium:

kadra zarządzająca przedsiębiorstw komunalnych, zakładów oczyszczania miasta i gospodarki odpadami, przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków

zarządzający składowiskami odpadów, kompostowniami, sortowniami

przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele innych instytucji publicznych

branża rolnicza,

przemysł,

dostawcy usług i technologii antyodorowych.Program konferencji


8.30 – 9.00

Rejestracja, logowanie do systemu

09.00 – 09.10

Powitanie Piotr Urbaniak, redaktor prowadzący miesięcznik Wodociągi-Kanalizacja

9.10 – 9.30

dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. uczelni, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska


Zarządzanie zapachową jakością powietrza

9:30 – 9:50

dr Justyna Jońca, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska


Metody instrumentalne i sensoryczne w pomiarach związków zapachowych i ich mieszanin

9.50 – 10:15

dr Zygmunt Tomaszewski, bioArcus


Systemy ograniczania zanieczyszczań powietrza na przykładzie zakładu zagospodarowania odpadów

Rewitalizacja wraz z poprawą efektywności energetycznej oraz jakości powietrza

Andrzej Rajkiewicz, wiceprezes Narodowej Agencji Poszanowania Energii

10.15 – 10.35

dr inż. Urszula Miller, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska


Metody ograniczania emisji odorów w gospodarce odpadami

10.35 – 10.55

Grzegorz Piętowski, Tigret Sp. z o.o.


Zrozumieć potrzeby: pomiary odorów analizatorem NOOS-e on-line i terenowym olfaktometrem Nasal Ranger.


10.55 – 11.15

dr hab. inż. Jacek Gębicki, Politechnika Gdańska


Zastosowanie matryc czujnikowych do pomiarów ilościowych stężeń zapachowych

11.15 – 11.35

Wojciech Suchański, Brenntag Polska

Technologia antyodorowa Brenntag

11.35 – 11.55

Leszek Świętalski, dyrektor biura Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej


Rozwiązania prawne w kontekście odorów na poziomie krajowym

11.55 – 12.15

Przerwa

12.15 – 12.35

dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski, Politechnika Warszawska


Olfaktometria terenowa w pomiarach odorów

12.35 – 12.55

Grzegorz Orzeszko, wiceprezes zarządu ZUT Sp. z o.o. w Gdańsku


Dobre praktyki ograniczające emisję odorów w ujęciu europejskim12.55 – 13.15


dr hab. inż. Izabela Czekaj, prof. Politechniki Krakowskiej


Eliminacja odorów w gastronomii i hodowli przy użyciu naturalnych mieszanek mineralnych

13.15 – 14.00

Pytania, dyskusja

13.35 – 14.15

13.45 – 14.15

Koszt udziału w konferencji

samorządy i instytucje publiczne


cena standardowa

299 zł + VAT

367,77 zł brutto

bezpłatnie

Kontakt w sprawie konferencji

Piotr Urbaniak

redakcja "Wodociągi-Kanalizacja"

tel. +48 539 549 457, e-mail: p.urbaniak@abrys.pl


Kontakt w sprawie reklamy

Katarzyna Witowska-Góra

tel. +48 728 970 363, e-mail: k.witowska-gora@abrys.pl


14.30 - 15.00

LUNCH

dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. Politechniki Wrocławskiej

Wydział Inżynierii Środowiska


Prof. Izabela Sówka pracuje w Katedrze Inżynierii Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska. Jest dyrektorem Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Klimatu Politechniki Wrocławskiej. To autorka i współautorka ponad 250 udokumentowanych prac naukowych, w tym w zakresie badań nad jakością powietrza atmosferycznego. Członkini grupy roboczej Ochrona Powietrza i Energetyka działającej w ramach sieci krajowej „Partnerstwo Środowiska dla Rozwoju”, zespołu roboczego ds. jakości powietrza i efektywności energetycznej i grupy roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w województwie dolnośląskim, komitetu sterującego LIFE- MAPPINGAIR/PL oraz zespołu doradczego do spraw opracowania ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwościom zapachowym. Członkini Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk oraz wice-przewodnicząca rady naukowej IPIŚ PAN w Zabrzu. Inicjatorka i kierownik projektu: powietrze.pwr.edu.pl. Organizatorka i współorganizatorka krajowych i międzynarodowych konferencji w zakresie szeroko rozumianej ochrony powietrza. Wieloletnia Koordynatorka Wydziałowa Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Politechnice Wrocławskiej. Opiekun Koła Naukowego Politechniki Wrocławskiej Wydziału Inżynierii Środowiska Environmental Team.

dr inż. Urszula Miller

Politechnika Wrocławska

Wydział Inżynierii Środowiska


Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Inżynierii Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Kierownik ds. technicznych w Laboratorium Badań Olfaktometrycznych, Koordynator ds. współpracy z organizacjami studenckimi w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Klimatu. Zainteresowania naukowe dr Urszuli Miller obejmują zagadnienia z zakresu oceny zapachowej jakości powietrza oraz dezodoryzacji gazów, w szczególności metod biologicznych. Jest współautorką wielu publikacji naukowych oraz sprawozdań i raportów dla przemysłu. Czynnie działa na rzecz środowiska akademickiego będąc członkiem komitetów organizacyjnych i rad programowych konferencji naukowych.

dr Justyna Jońca

Politechnika Wrocławska

Wydział Inżynierii Środowiska


W 2012 r. uzyskała tytuł doktora chemii i oceanografii Uniwersytetu Paula Sabatiera w Tuluzie (Francja). W czasie doktoratu pracowała nad czujnikami elektrochemicznymi do oznaczania fosforanów, krzemianów i tlenu w wodzie morskiej. W późniejszych latach zrealizowała dwa staże typu PostDoc oraz pracowała jako adiunkt badawczo-naukowy na Politechnice w Tuluzie. Zajmowała się w tym czasie m.in. konstrukcją czujników gazowych na bazie nanocząstek tlenków metali. Od października 2021 r. pracuje w Katedrze Inżynierii Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, gdzie razem z zespołem prof. Izabeli Sówki realizuje projekt SENSODOR finansowany z Funduszy Europejskich (grant agreement No 101033564). Celem projektu jest opracowanie nosa elektronicznego do oceny uciążliwości zapachowej wokół wybranego zakładu gospodarowania odpadami. Jest współautorem wielu publikacji i monografii naukowych oraz jednego patentu. Czynnie działa na rzecz popularyzacji nauki współpracując z miesięcznikiem Wiedza i Życie od 2016 r.

Wojciech Jarczewski,

Instytut Rozwoju Miast i Regionów

Około 4% powierzchni polskich miast to majątek komunalny znajdujący się w rękach władz lokalnych, w niektórych miastach ten odsetek jest znacznie wyższy, sięgając 30 a nawet 40%. Ten zasób często stanowi źródło kosztów. Odpowiedzialne i energiczne gospodarowanie tym majątkiem może jednak również stać się źródłem dobrobytu i pomyślnego rozwoju. Przecież to gmina ustala plany miejscowe, dostarcza kluczowe usługi komunalne jak np. wodę, buduje, remontuje i utrzymuje lokalną infrastrukturę drogową. A to właśnie te elementy mają zasadniczy wpływ na atrakcyjność poszczególnych działek z perspektyw inwestorów. Wykorzystując dostępne już dzisiaj narzędzia i potencjały miasta mogą znacznie bardziej efektywnie gospodarować nieruchomościami i w ten sposób zwiększać swoje dochody własne. W swoim wystąpieniu zaprezentuję wypracowane w naszym instytucie narzędzia, które mogą wspierać gminy w prowadzeniu gospodarki nieruchomościami nastawionej na zwiększanie przychodów.

Koszt udziału w konferencji

samorządy i instytucje publiczne


cena standardowa

299 zł + VAT

367,77 zł brutto

bezpłatnie

Partner

Partner generalny

Partner strategiczny

Organizator

Patronat

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807